Středisko výchovné péče Klíčov

KDO JSME:

Středisko výchovné péče Klíčov je školské zařízení, které poskytuje všestrannou, preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s poruchami chování. Obecnou náplní Střediska je snaha o diagnostiku a nápravu výchovných problémů, nebo negativních projevů chování, které nastaly u dítěte zpravidla od 10 let věku do ukončení středního vzdělání. Středisko pracuje nejen s jedincem, který se negativního chování dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, jako je rodina a škola. Jedná se o dobrovolný a bezplatný typ preventivně výchovné péče nabízený klientům a celým rodinám.

PŘIJETÍ KLIENTA DO PÉČE:

Péče a pobyt ve Středisku je nabízena na bázi určité dobrovolnosti dítěte (klienta), které má být na pobyt umístěno a nástup je možný pouze se souhlasem a ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte.

Pro školská zařízení a spolupracující instituce to znamená, že je nutné směřovat případné doporučení na kontakt se Střediskem výchovné péče vždy na adresu zákonných zástupců, tedy nejčastěji rodičů problematického dítěte. Klienti střediska jsou přijímání do všech typů péče výhradně prostřednictvím ambulantních oddělení, které jsou součástí uceleného systému péče tohoto zařízení. První kontakt probíhá telefonicky nebo osobně, po dohodnutí termínu následuje vstupní pohovor a je zpracován anamnestický dotazník. Na základě tohoto rozhovoru je učiněna nabídka konkrétní formy pomoci. S klientem a osobami odpovědnými za výchovu je domluvena forma spolupráce a navržen vhodný typ péče (ambulantní, stacionární, internátní program).

STRUKTURA STŘEDISKA:

Z hlediska organizační struktury se jedná o komplexní a strukturovaný systém péče. Středisko výchovné péče Klíčov, se sídlem na Praze 9, je rozděleno na dvě ambulantní oddělení, celodenní oddělení a dvě pobytové (internátní) oddělení. Tato oddělení spolu úzce souvisejí a spolupracují společně i v tom smyslu, že si navzájem podle indikace výchovného problému předávají klienty. Jednotlivé programy jsou určeny konkrétní cílové skupině klientů.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz