Historie

Historie našeho školského zařízení sahá do roku 1984, kdy rozhodnutím rady NVP vznikl Výchovný ústav pro mládež. Svou činnost zahájil v provizorních podmínkách 1. 9. 1984, ale nutno podotknout, že mu předcházela „Pracovní výchovná skupina“ při Diagnostickém ústavu pro mládež Lublaňská, která byla ustavena 15. ledna 1984. Ředitelem byl jmenován PhDr. Matouš Řezníček, který postupně Výchovný ústav rozšířil o Výchovně léčebné odd. zaměřené na drogovou problematiku (1. 9. 1985) a o preventivně výchovnou část s názvem Středisko pro mládež NVP. Tím vznikla základní struktura tří oddělení tvořící celek, který spojoval jak péči lůžkovou, ambulantní, tak i poradenskou. Cílem jednotlivých pracovišť byla speciální preventivní činnost v rámci resocializace obtížně vychovatelné, problémové i delikventní mládeže a dětí. Tento komplex byl historickým předchůdcem dnešních Středisek výchovné péče a do listopadu 1989 též jediným svého druhu.

Středisko pro mládež NVP (tehdejší oficiální název celého zařízení včetně VÚ) bylo ve školním roce 1986/87 rozšířeno o preventivně výchovné pracoviště při Učebním závodě SZP – Zelený pruh. Další speciálně preventivní oddělení bylo otevřeno v září 1988 při Učebním závodě ČKD Praha – Černý Most. Obě tato detašovaná oddělení měla jak ambulantní a lůžkovou část.

Do listopadu 1989 byl součástí Střediska pro mládež NVP:

  • Výchovný ústav pro mládež, který sídlil v samostatném objektu v ul.Ke Klíčovu 81, Praha 9
  • Výchovně léčebné oddělení pro mladistvé toxikomany s ambulantní i lůžkovou částí v Čakovické 51, Praha 9
  • 3 preventivně výchovná oddělení (Čakovická, Zelený pruh, Černý Most) s ambulantní i lůžkovou částí pro „krátkodobé pobyty“

Stejně jako naše společnost procházelo i Středisko pro mládež NVP změnami. Postupně zanikla 2 preventivně výchovná odd. (Zelený pruh a Černý Most) z důvodu neobnovení nájemní smlouvy a v roce 1992 jsme museli předat restitučním majitelům samostatný objekt, ve kterém sídlil VÚM. Byli jsme nuceni sloučit 2 preventivně výchovných oddělení s pobyty v jedno s názvem MOST, u dalšího preventivně výchovného oddělení se zrušili krátkodobé pobyty dětí a VÚM se přestěhoval do základní budovy na Čakovické. Tím docházelo ke kumulaci klientů s drogovou problematikou s dětmi z preventivně výchovných odd. a svěřenci VÚM s ústavní výchovou. V Čakovické byl umístěn Výchovný ústav pro mládež (kapacita 24), preventivně výchovné odd. s pobyty MOST, preventivně výchovné odd. pouze s ambulancí a zůstalo zde Výchovně léčebné oddělení pro mladé toxikomany. Budova na Čakovické „praskala ve švech“, ale pozitivně můžeme hodnotit fakt, že se nám podařilo skloubit fungování 4 oddělení, která měla odlišnou klientelu i výchovné přístupy. V té době byl již ředitelem PhDr. Václav Vrba, který byl do funkce jmenován k 1. červenci 1990.

Dalším mezníkem ve vývoji Střediska byl vznik Občanského sdružení SANANIM, které se zabývalo problematikou závislostí na nealkoholových drogách. Společně se SANIMEM jsme v lednu 1991 otevřeli Terapeutickou komunitu Němčice. Jednalo se o první zařízení tohoto typu v republice a jeho vznik byl reakcí na naprostou absenci dlouhodobé terapeutické léčby. Ve vedení se postupně vystřídali Dr. D. Struková, Mgr. Martin Vlček a dr. Martina Těmínová. S ohledem na vývoj drogové scény jsme počátkem května 1993 otevřeli v Praze 7 Kontaktní centrum, které řídil MUDr. Pavel Bém. K-centrum bylo pojato jako nízkoprahové zařízení s důrazem na snižování rizik souvisejících s užíváním drog. Pro tuto problematiku vznikaly další projekty a zařízení, ty však jež nejsou součástí tohoto historického přehledu, protože k 1. říjnu 1995 na základě vzájemné dohody a v souvislosti s právní subjektivitou došlo k oddělení SANANIMU od Střediska pro mládež.

Právní subjektivitu naše zařízení získalo k 1. červenci 1995 a stalo se příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podle zřizovací listiny byl náš oficiální název:

Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem
„Středisko pro mládež Klíčov“
Adresa: Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9

Součástí Střediska pro mládež byly:

  • Výchovny ústav pro mládež (VÚM nyní VÚ)
  • Oddělení preventivně výchovné (KRUH nyní KLÍČ)
  • Oddělení krizové (MOST, nyní PONTIS)
  • Odd. preventivně výchovné pro mladistvé ohrožené drogou (AT, nyní ALTERNATIVA)
  • Školní jídelna

V roce 1997 se naše zařízení rozšířilo o oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí (pracoviště CESTA), které zahájilo svoji činnost v květnu 1997 v samostatném objektu v Řevnicích. Jednalo se o uzavřené pobytové oddělení (12 lůžek) a bylo součástí našeho zařízení až do 30. června 2003. Od 1. července 2003 toto pracoviště přešlo pod Dětský diagnostický ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, Dobřichovice, Pražská 151. Důvodem převodu byla jednak blízká vzdálenost a především možnost přijímat na pobyty děti s nařízenou ústavní výchovou.

Další součástí SVP se od října 1998 stalo odloučené pracoviště TRIGON – preventivně výchovné oddělení s ambulantní složkou. Toto oddělení vzniklo za podpory městské části Prahy 13. Původně sídlilo na Praze 13 – Stodůlky, Ovčí hájek 2549, ale v květnu 2004 se přestěhovalo do samostatného objektu se zahradou v Prahu 5, Na pláni 59, kde od září 2004 zahájilo provoz denního stacionáře pro děti.

30. září 2002 zemřel náš dlouhodobý ředitel PhDr. Václav Vrba. Do doby jmenování nového ředitele byla vedením organizace pověřena JUDr. Jana Portlíková. Na základě výsledků konkurzního řízení byl k 15. březnu 2003 jmenován ředitelem Mgr. Patrik Matoušů.

V souvislostí s účinností zákona 109/02 Sb., o ÚV a vyhláškou MZ 108/01 Sb., jsme byli nuceni Výchovný ústav přestěhovat nejdříve do dvou, poté do tří podlaží, protože prostorové podmínky na klienta neodpovídaly předepsaným hygienickým normám. Tím došlo k částečnému omezení provozu lůžkové části SVP v letech 2003 – 2004.

Situace se vyřešila zakoupením samostatného objektu v dosažitelné blízkosti naší hlavní budovy, a to v Kostelci nad Labem. Od prázdnin 2004 zde probíhaly stavební úpravy a zahájení provozu je plánováno od listopadu 2004, kdy do oddělení preventivně výchovného pro mladistvé ohrožené drogou ALTERNATIVA nastoupí první klienti.

Od září 2004 se součástí našeho zařízení stala Praktická škola, která zahájila první ročník od 1. září 2004. Souběžně probíhá záuční obor kuchařské práce(akreditovaný MŠMT), který zahájil provoz v září 1997 a je určen pro chlapce Výchovného ústavu.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz