Struktura a organizace oddělení

Základní vzdělávací program – Vzdělávání klientů Střediska výchovné péče (SVP) v průběhu jejich pobytu na celodenním nebo internátním oddělení SVP. Klienti nejsou kmenovými žáky školy. Základní vzdělávací program při Středisku výchovné péče Klíčov (ZVP) je realizován dle vzdělávacích plánů zpracovaných vyučujícími základní školy, na základě podkladů a kritérií kmenových škol. Po ukončení pobytu je zpracováno hodnocení žáka(yně), včetně interpretace závěrů, doporučení a návrhu klasifikace za dané období.

Střední škola – Vzdělávání klientů Výchovného ústavu (VÚ) popř. Střediska výchovné péče (SVP) Obor vzdělávání (RVP) 65-51-E/02 Práce ve stravování Školní vzdělávací program (ŠVP) Kuchař / kuchařka Délka přípravy: 2 roky Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Žáky střední školy mohou být klienti výchovného ústavu, nebo střediska výchovné péče. Příprava je organizována jako dvouleté denní studium pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, umístěné v našem zařízení. Vzhledem k výše uvedenému je výuka vedena se zřetelem na tyto individuální zvláštnosti. Absolventi vzdělávacího programu se mohou, v rámci svých možností a individuálních schopností, uplatnit v oblasti přípravy pokrmů ve všech typech zařízení společného stravování. Získané znalosti a dovednosti mohou též využít při jednoduché obsluze hostů. Disponují kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Uplatní se jako kuchaři ve výrobních zařízeních od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku ve velkých, středně velkých i malých provozech. Dále v provozovnách rychlého občerstvení a ve výrobnách jídel. Podmínky pro přijímání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími prováděcími předpisy v platném znění. Vzdělávací program 65-51-E/02 Práce ve stravování je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku a splňují podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče (stanoveno vládním nařízením). Další podmínkou je splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok ředitelem školy. Přihlíženo je k dosaženému stupni vzdělání na základní škole, k výstupnímu hodnocení žáka, k doporučení diagnostického ústavu a pedagogicko psychologické poradny, OSPOD.

Externí docházka klientů výchovného ústavu do škol mimo budovu zařízení – Klienti našeho výchovného ústavu mají možnost započít svou profesní přípravu v rámci sítě pražských i mimopražských středních škol a učilišť. Naše zařízení již dlouhodobě spolupracuje s řadou středních škol, ve kterých řada našich klientů úspěšně dokončila své vzdělání a získala výuční list nebo maturitní vysvědčení. Tato docházka je podmíněna pravidelnou kontrolou a úzkou spoluprací s vedením těchto institucí, s třídními učiteli, výchovnými poradci a mistry odborného výcviku. Tento typ docházky klade na klienty míru zátěže, která je významnou měrou přibližuje k „běžné realitě života“. Naše zařízení tuto variantu vzdělávání v plném rozsahu podporuje a v procentuálním měřítku zaujímá externí docházka našich klientů ten největší podíl.

Integrační program vzdělávání dětí-cizinců ve VÚ a SVP Klíčov – Výchovně vzdělávací program vzdělávání dětí-cizinců při VÚ a SVP Klíčov je koncipován jako pravidelná, interaktivní výchovně vzdělávací činnost, které v sobě snoubí základní prvky edukace, s ohledem na individualitu a specifika konkrétního dítěte (země původu, rodný jazyk apod.). Hlavní cíl programu shledáváme především v možnostech pokusit se nastartovat samotný integrační proces, případně i dítě-cizince následně motivovat pro další možnou spolupráci, a to především v otázkách budoucí osobní a profesní profilace, v případě jeho dlouhodobějšího setrvání na území ČR.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz