Nabízíme

rodinné poradenství a terapie

Rodinná terapie se zaměřuje na rodinu jako celek. Setkávání slouží ke zmapování rodinné situace, ve které se všichni rodinní příslušníci momentálně nacházejí. Cílem tohoto setkávání není vytipování a označení „problémového“ člena rodiny, ale společně se zamyslet nad tím, jak ozdravit celkovou situaci v rodině. Kladným přínosem pro terapii je co nejvyšší zaangažovanost členů rodiny, pokud je to možné.

Pokud se některý z členů rodiny při řešení společného problému necítí dostatečně bezpečně, může mu být nabídnuta individuální péče.

Rodinné konzultace jsou zpravidla vedeny terapeutickým párem (muž a žena) a trvají v rozsahu 50 – 60 minut).

individuální poradenství a terapie

Individuální konzultace slouží klientům k ujasnění si jejich současné situace. Pod vedením odborného terapeuta může klient lépe nahlédnout na své duševní pochody, což mu může usnadnit jeho orientaci k hledání vhodného východiska z obtížné situace. Je vždy vedena jedním terapeutem. Individuální konzultace mohou využít všichni rodinní příslušníci.

Individuální konzultace jsou vedeny jedním terapeutem a trvají 50 – 60 minut.

skupinové programy pro děti a dospívající

Skupinová setkání využívají procesu sociálního učení, skupinových technik a dynamiky ve vztazích. Cílem programů je sebepoznání, budování sebedůvěry, nácvik sociálních dovedností, podpora kooperace ve skupině a další.

Skupiny jsou vedeny zpravidla terapeutickým párem a probíhají jedenkrát týdně.

skupinový pro gram pro rodiče

Skupina je určena všem rodičům, kteří mají zájem porozumět svým dětem a zlepšit s nimi vztahy. Setkání skupiny probíhají jednou za dva týdny, je možno přijít jednou či docházet pravidelně. Vítání jsou také prarodiče, pěstouni a další zájemci.

psychologickou diagnostiku

V případě potřeby zajišťujeme psychologickou diagnostiku (vyšetření intelektu a osobnosti).

zprostředkování celodenních a internátních pobytů v rámci Střediska výchovné péče Klíčov

V odůvodněných případech je zprostředkována pro děti s neukončenou povinnou školní docházkou intenzivnější forma péče na celodenním a internátním oddělení.

Celodenní oddělení ProsekCelodenní oddělení Prosek II.Internátní oddělení Prosek

následnou péči po absolvování programů v pobytových zařízeních

Po absolvování pobytů v celodenním či internátním oddělení je dítě zařazeno do následné péče v ambulantním oddělení. V rámci této péče se dítě i rodina účastní individuální, rodinné či skupinové terapie. Následná péče trvá zpravidla jeden rok.

preventivně výchovné programy pro děti, které se dopustily činu jinak trestného

Program je určen pro děti do 15ti let, které se dopustily činu jinak trestného (dle zákona 218/2003 Sb.) a byl jim tento program uložen jako opatření. Probíhá formou rodinných konzultací a skupinových setkání. V případě potřeby může být dítě zařazeno do celodenního nebo internátního oddělení v rámci našeho střediska.

konzultace pro odborníky pracujícími s dětmi a dospívajícími

Ambulantní oddělení spolupracuje s celou řadou odborníků z řad státních i nestátních organizací, jako jsou kurátoři pro děti a mládež, učitelé, výchovní poradci, psychologové, psychiatři, pracovníci probační a mediační služby, apod.

doporučení, případně kontakt na jiné odborné zařízení

V případě potřeby zprostředkováváme klientům péči dalších odborných zařízení.

Nabízené služby jsou poskytovány bezplatně.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz