Celodenní oddělení 2

1)Úvod:

Celodenní oddělení 2 nabízí odborný preventivně výchovný program stacionárního typu, který je určen především starším dětem a dospívajícím s různými osobnostně sociálními problémy. Specifikem tohoto programu je kombinace ambulantní a pobytové péče. Výhody ambulantního přístupu zůstávají zachovány, ale možnost intenzivního působení na klienta je zde výrazně vyšší.

Nedílnou součástí programu je i poradenství a terapeutická pomoc celé rodině dítěte.

2) Pro koho jsme:

Program je určený pro děti a dospívající zpravidla od 14 do 18 let, u kterých narůstající aktuální problémy přesahují možnosti běžné ambulantní péče a hrozí zde jejich další vystupňování. Jedná se především o následující oblasti (ať již jednotlivě či v propojené podobě):

 • osobnostní (např. narušený vztah k sobě samému, snížené sebehodnocení, sebepoškozování, lhaní, toulání se…)
 •  sociálních vztahů (např. konfliktní vztahy dítěte s rodinou, s pedagogy, s vrstevníky…)
 • výchovně vzdělávací (např. výukové a výchovné potíže ve škole, záškoláctví, šikana…)
 • volného času ( např. členství dítěte v závadové vrstevnické skupině, potíže v navazování vztahů, problematické trávení volného času…)
 • sociálně patologických jevů ( např. experimentování s omamně psychotropními látkami, trestná činnost…)

Program může být také prakticky využit jako přípravná péče předcházející zařazení dítěte na pobytové oddělení SVP v situaci, kdy je nástup dítěte odložen vzhledem k naplněné kapacitě pobytových oddělení. 

Kromě toho může program představovat formu následné péče pro děti, které absolvovaly pobyt na některém oddělení SVP, v případě, že se ukáže jako žádoucí posílit dosažené změny  a podpořit nově nastolené procesy.

Přijímáme chlapce i dívky. Vzhledem ke struktuře programu je podmínkou bydliště v Praze.

Poskytovaná péče je bezplatná a dobrovolná, to znamená, že s ní rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte na základě doporučení ambulantního oddělení SVP souhlasí a dítě samotné dodržuje pravidla programu.

 

Pro koho nejsme:

Pro děti:

 • ve fázi závislosti na omamně psychotropních látkách.
 • které odmítnou respektovat pravidla programu.

 

3) Co nabízíme

Délka programu je zpravidla 8 týdnů, přičemž může být upravena na základě aktuální situace.

Jeho základní strukturu tvoří tři odpolední bloky (úterý, středa, čtvrtek) v čase 12,30 – 18,00 hodin, na které dítě  dochází po skončení vyučování ve své škole. Zpravidla v intervalu jedenkrát za 14 dní na ně navazují opakující se celodenní víkendové pobyty (pátek – neděle) dítěte na SVP nebo mimo ně (např. na dislokovaném pracovišti).

Obsah odpoledních bloků i krátkodobých víkendových pobytů je koncipován  tak, aby se co možná nejvíce blížil individuální problematice každého dítěte. Střídají se v něm sebepoznávací, osobnostně rozvojové, volnočasové a relaxační aktivity, využívány jsou metody a techniky zážitkové pedagogiky. Skupina, do které dítě dochází, je otevřená, tzn. je možné ji průběžně doplňovat. Souběžně se pracuje také formou individuální .

V rámci celého programu realizujeme konzultace s celou rodinou zařazeného dítěte (zpravidla v intervalu jedenkrát za 14 dní, případně podle aktuální situace), a to jak přímo v SVP, tak i v rodinném prostředí dítěte. Cílem těchto setkání je dosažení změn v rodinném systému, které podpoří osobnostně sociální změny u dítěte samotného. Nedílnou součástí našeho působení je intenzivní kontakt se školou dítěte a se všemi institucemi zainteresovanými na jeho problematice (např. OSPOD).

 

4) Typy programů:

 

 • Skupina – osobnostně rozvojové a sebepoznávací techniky; psychoterapeutické hry; relaxace.
 • Sport – míčové hry; cyklistika; horolezectví; vodní turistika a rafting; petanque; případně jiné sportovní a zátěžové programy atd.
 • Výtvarné a kreativní činnosti, keramika – základní výtvarné, modelářské a keramické techniky.
 • Kulturní a vzdělávací – divadlo, muzea, vlastní tvorba, hudba, výstavy, poznávací výlety atd.
 • Pracovní – sebeobslužné činnosti; výzdoba a úpravy oddělení; práce na zahradě, dílenské práce.
 • Víkendové pobyty spojené se zážitkovou pedagogikou a outdoorovými programy.
 • Delší výjezdové akce o letních prázdninách

5) Tým pracovníků :

 

Bc. Antonín Luft, vedoucí oddělení

Mgr. Kryštof Velčovský, odborný vychovatel

Bc. Dominika Obořilová, odborný vychovatel

 

6) Kontakt:

 

773212829

283883470, l.15

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz