Činnosti oddělení (program)

Provoz Celodenního oddělení: Pondělí až pátek – od 7:30 do 17:00 (v pátek pouze do 16:00)

  • V dopoledních hodinách probíhá zpravidla výuka ve škole při VÚ a SVP Klíčov na základě individuálního učební plánu vypracovaného kmenovou školou (případně žák navštěvuje svou kmenovou školu). Vyučování v naší škole zajišťuje učitel (speciální pedagog)
  • v odpoledních hodinách probíhají výchovné programy pod vedením odborného vychovatele (program je ukončen hodnocením a klienti odchází v 17:00 domů),
  • výchovné programy probíhají každý den dle rozpisu a týdenního výchovného plánu s ohledem na individualitu klientů, plán je předem vypracován (do návrhu programu se zapojují i klienti), většina programů je pravidelně zařazována do odpoledních bloků (1 x týdně).

Programy:

Programy preventivně výchovného charakteru – zaměřené na sekundární prevenci sociálně patologických jevů, na prevenci kriminality, výchovných problémů a jejich důsledků

Skupiny (individuální a skupinová terapie) – individuální přístup ke klientovi, skupiny tématické, interakční, Velká hodnotící komunita, reflexní a sebepoznávací techniky, psychoterapeutické hry, relaxace

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností – hry, reflexe a sebereflexe, modelové situace, dynamika skupiny

Sportovní bloky – návštěvy tělocvičny, plaveckého bazénu, floorball, fotbal, turistika, míčové hry, stolní tenis, petanque, bruslení, cyklistika, případně jiné sportovní a zátěžové programy zaměřené na sportovní aktivity

Kreativní bloky – výtvarně-tvořivé činnosti, arteterapeutické techniky, artefiletika, keramika (základní modelářské a pracovní techniky, povrchové úpravy, glazury, engoby, technologie)

Kulturní a vzdělávací programy – návštěva kina, divadla, muzea, vlastní tvorba, hudba, výstavy, poznávací výlety

Pracovní blok – výzdoba a úpravy oddělení, práce na zahradě, dílenské práce, ergoterapie

Nácvik sebeobslužných dovedností – kroužek vaření, domácí práce, úklid oddělení

Jednorázové a víkendové akce – prožitkové a tématické výlety, vícedenní prázdninové výjezdy a zátěžové programy

Práce s rodinou – rodinné poradenství, rodinné konzultace, výjezdy a programy s celou rodinou (prožitkově – zátěžový program zaměřený na rodinné konstelace a terapii)

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz