Oddělení soudně nařízených pobytů nabízí

Pobytový program spojený s odbornou, preventivně – výchovnou a vzdělávací péčí pro děti a mládež s problémovým chováním, zpravidla ve věku 12 až 16 let. Jedná se o soudně nařízený program v pobytovém oddělení SVP, který bývá z pravidla 8mi týdenní.

Soudně nařízený program v SVP je určen:

  • zejména dětem a mladistvým s problémovým chováním (poruchy chování a učení, specifické vývojové poruchy),
  • žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy ve škole (neplnění si školních povinností, vyrušování, záškoláctví, šikana, konfliktní chování, nerespektování autority učitele), v rámci povinné školní docházky,
  • dětem a mladistvým ohroženým sociálně patologickými jevy (závadové party a rizikové chování – experimentování s návykovými látkami, delikvence, lhaní, toulání, útěky z domova, trestná činnost).

 

V průběhu celého školního roku nabízíme výchovně vzdělávací program internátního typu, který primárně zajišťuje:

 

  • odbornou, výchovně – vzdělávací péči určenou dětem a mladistvým, u nichž byl soudně nařízen pobyt v SVP (nejedná se o dobrovolný pobyt spojený s nutným souhlasem osoby odpovědné za výchovu),
  • spolupráci s rodinou ve formě rodinných konzultací (fungování a hodnocení klienta v programu, podpora ve výchově, podpora a poradenství v případě změny školy, při výběru dalšího studia), zajištění následné péče, doporučení a výchovná opatření,
  • spolupráci s odbornými institucemi – vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích dosavadní péče a navržení dalších výchovných postupů a opatření, spolupráce s OSPOD a se školami, prezentace, stáže.

 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz