Internátní oddělení nabízí

Celodenní, odbornou, preventivně – výchovnou a vzdělávací péči pro děti s poruchami chování, zpravidla ve věku 12 až 16 let. V průběhu celého školního roku nabízíme výchovně vzdělávací program internátního typu, který je preventivně zaměřený zejména na problematiku poruch chování a učení.

  • odbornou péči určenou pro děti a mládež, jejichž rodiče nebo jiní zákonní zástupci souhlasili se zařazením do programu internátní péče na základě doporučení ambulantního oddělení SVP
  • spolupráci s rodinou ve formě rodinných konzultací (fungování a hodnocení klienta v programu, podpora ve výchově, rodinné konstelace, podpora a poradenství při změně školy, při výběru dalšího studia), zajištění následné péče, doporučení a výchovná opatření, rodičovské skupiny v programu ambulance
  • spolupráci s odbornými institucemi (odbornou veřejností), vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích stacionární péče a navržení dalších výchovných postupů a opatření, spolupráce s OSPOD a se školami, prezentace, stáže.

Internátní péči nabízíme:

  • zejména dětem a mládeži s problémovým chováním (poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci, specifické vývojové poruchy)
  • žákům s výukovými a výchovnými problémy ve škole (neplnění si školních povinností, vyrušování, záškoláctví, šikana, konfliktní chování, nerespektování autority učitele), kteří si plní povinnou školní docházku
  • dětem a mladistvým ohroženým sociálně patologickými jevy (závadové party a rizikové chování – experimentování s návykovými látkami, delikvence, lhaní, toulání, trestná činnost).

V dopoledních hodinách probíhá vyučování na základě individuálního učebního plánu vypracovaného kmenovou školou za předpokladu, že je dítě zařazeno do preventivně výchovného programu se školou při VÚ a SVP Klíčov (jinak navštěvuje svou kmenovou školu). V odpoledních hodinách probíhají výchovné programy.

Dvouměsíční pobyt klienta je rozdělen do tří období (etap):

Adaptační týden: klient se aklimatizuje a seznamuje se s novým prostředím, má za úkol vypracovat životopis, dotazník, absolvovat životopisnou skupinu, zpracovat smlouvu o pobytu (co by si přál na sobě změnit), pokud má splněny výše uvedené úkoly, může požádat o přestup do první etapy

1. etapa: návštěvy rodinných příslušníků a jejich účast na programech, klient musí absolvovat tematickou skupinu, připravit pro ostatní sobotní program a zpracovat přestupové otázky do druhé etapy

2. etapa: tréninkové víkendy doma – důležitá součást pobytu, kde si klient vyzkouší nově nabyté dovednosti. Klient vypracovává kontrakt na víkend, kterým se bude společně s rodinou řídit. Pokud klient řádně ukončí 2. etapu, pobyt je ukončen slavnostním rituálem, kterého se účastní i rodiče, popř. pracovníci OSPOD, ambulantního oddělení.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz